Riistanhoito ja metsien käsittely

Riistanhoito ja metsien käsittely

 

Metsästystä harrastavalle metsänomistajalle riistanhoito tarkoittaa ennen kaikkea riistan elinmahdollisuuksien parantamista. Metsänomistajan kannattaa päättää riistanhoidon painoarvosta jo toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa, jotta metsien hoitoa voidaan toteuttaa myös riistanhoidon näkökulmasta. Metsänhoitoa toteutettaessa riistan elinolosuhteita suosivia toimenpiteitä on useimmiten helppo tehdä ilman mainittavia kustannuksia.

 

Metsikön rakennetta voidaan hoitaa niin, että se tarjoaa eläimille ravintoa, suojaa ja asuinsijoja. Luontaiset riistalajimme ovat tottuneet elämään havupuuvaltaisissa ja vaihtelevissa metsissä ja ne tulevat toimeen myös talousmetsissä, kunhan ravintoa ja suojaa on riittävästi tarjolla.

Riistanhoitoa painottavan metsänomistajan kannattaakin välttää metsien liikaa siistimistä,

käsitellä riistalle merkityksellisiä kohteita varoen ja säilyttää lehtipuuosuutta havuvaltaisissa metsissä. Erityisesti metsäkanalinnut tarvitsevat pensas- ja kenttäkerroksen antamaa suojaa, jota voidaan säästää jo taimikon varhaisperkauksessa. Hakkuissa riistatiheikköjä säästämällä parannetaan riistalajien elinympäristöä.

 

Hoitamattomat ylitiheät metsät eivät kuitenkaan edistä elinoloja vaan oikea-aikaiset harvennushakkuut ovat eduksi myös metsän eläimille. Riistan elinoloista huolehtivan metsänomistajan kannattaakin kiinnittää huomiota mustikkavarvuston säilymiseen, sillä mustikka on tärkeä kenttäkerroksen kasvi monille riistaeläimille. Mustikkaa voidaan suosia lisäämällä valoa metsässä harvennushakkuilla ja jättämällä isoja säästöpuuryhmiä runsasvarpuisiin kohtiin.

 Riistalintu metso tarkastelee tilannetta suomalaisessa hyvin hoidetussa havumetsässä metsästyskauden kynnyksellä

Metso on kanalinnuistamme suurin ja vaateliain. Se on avainlaji, jonka tarpeista huolehtiminen varmistaa useimmiten myös muiden lajien suosimisen. Metson soidinpaikoilla suositellaan puuston kasvuajan pidennystä, mutta sillä on merkitystä taloudelliseen tulokseen. Jos varsinaisen soidinpaikan käsittelyä tarvitaan, se tehdään hyvin varovaisesti muuttamalla mahdollisimman vähän puuston kuvaa. Uudistaminen tulisikin toteuttaa pienaukkohakkuina ja säästää soidinpaikoiksi sopivat kuviot. Pienaukon tai hakkuukaistaleen ehdittyä ensiharvennusikään voidaan hakata uusi pienaukko.

 

Eri-ikäisrakenteinen metsä sopii myös metson elinympäristöksi metsän tarjotessa riittävästi peitteisyyttä ja sopivaa suojaa olematta kuitenkaan liian tiheä. Metson elinympäristöjä suunnitellessa on suositeltavaa säästää mäntysekoitusta kuusikoissa, kuusiryhmiä ja kuusialikasvustoa männiköissä ja haaparyhmiä männiköissä ja mänty-kuusi-sekametsissä. Harvennuksissa harvennusvoimakkuutta tulisi vaihdella ja säästää sopiviin paikkoihin tiheikköjä.

 -Henry Ylimäki

 

 

 

 

Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By